In verband met de verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector Sustainable Finance Disclosure Regulation, (SFDR)1, doet Nordian de volgende mededelingen.

Integratie van duurzaamheidsrisico's

Een duurzaamheidsrisico is "een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien hij optreedt, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging”.

Voordat investeringsbeslissingen worden genomen ten behoeve van een Nordian fonds dat door ons in beheer is, wordt er een interne investeringsprocedure gevolgd, inclusief de goedkeuring van onze Investment Committee. Wij beschouwen ESG als een standaardonderwerp in de investeringsprocedure. Onderdeel van deze procedure is dat wij de risico's van een potentiële investering trachten in te schatten, waaronder ook de duurzaamheidsrisico's. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's worden door ons, in aanmerking genomen bij het nemen van een investeringsbeslissing.

We streven er voortdurend naar om duurzaamheidsaspecten te integreren in onze eigen bedrijfsprocessen en in die van onze portefeuille bedrijven. Onze aanpak richt zich op 3 principes:

  1. Duurzaamheidsaspecten zijn een geïntegreerd onderdeel van onze investeringsbeleid;

  2. Gezamenlijk met het management van onze portefeuille bedrijven definiëren we een ESG beleid met bijbehorende prioriteiten en doelstellingen;

  3. Naast reguliere opvolging en rapportage over ESG, streven we ernaar mogelijke ESG risico’s en kansen te adresseren en onder de aandacht te brengen.

Duurzaamheidsaspecten vormen een onderdeel van onze criteria bij de selectie van een potentiële investering. Vervolgens zijn we actief betrokken bij het portefeuille bedrijf met als doelstelling om samen met het management de ESG performance te verbeteren.

Werknemers van Nordian ontvangen een combinatie van een vaste vergoeding en een variabele vergoeding. De remuneratie van de betrokken medewerker houdt onder andere rekening met de naleving van alle interne beleidslijnen en procedures van de Manager.

Transparantie van negatieve duurzaamheidseffecten

Overeenkomstig artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR verklaart Nordian dat zij geen rekening houdt met de negatieve impact van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR en derhalve niet de in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR bedoelde mededeling doet. Gezien de geringe omvang van de organisatie van Nordian zou een dergelijke mededeling, en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan, niet proportioneel zijn. Dit betekent niet dat Nordian geen rekening houdt met de negatieve impact van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in overeenstemming met artikel 4, lid 1 ter, van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR).